Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden EUROSYS NV
KBO-nr. 0441.941.601.

JURIDISCHE VERHOUDING
1. Deze Voorwaarden, de Offerte en de Verwerkersovereenkomst beheersen de contractuele relatie tussen EUROSYS en de KLANT (hierna ook ‘Contract’) m.b.t. de activiteiten van EUROSYS op het gebied van installatie IT-infrastructuur en migratie van gegevens; beveiliging van IT-infrastructuur; beheer, support en onderhoud van IT-infrastructuur en voorziening IT-resources in datacenter in de mate dat de KLANT deze aanvaarde in de Offerte (hierna ‘Activiteiten’).  Ook de voorwaarden van derde leveranciers (zoals licentievoorwaarden, SLA’s, enz.) kunnen desgevallend aanvullend van toepassing zijn.
2. Het Contract komt tot stand vanaf aanvaarding van de Offerte door de KLANT.  Hierdoor erkent de KLANT voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp van de Offerte.  
3. Eventuele factuurvoorwaarden van de KLANT gelden in geen enkel geval, zelfs niet bij gebruik van bestelformulieren van de KLANT, ook niet aanvullend.
4. Wanneer de KLANT de uitvoering niet wenst na de aanvaarding van de Offerte, is de KLANT een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de waarde van de Offerte verschuldigd wegens annulering, tenzij EUROSYS een hogere schade aantoont.

UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN 
5. EUROSYS verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’).  Alle eventuele adviezen worden vrijblijvend verstrekt.
6. Eventuele uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor EUROSYS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan evenwel nooit aanleiding geven tot enige boete, schadevergoeding of ontbinding van het Contract.
7. De KLANT bezorgt EUROSYS in elk stadium van de uitvoering, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden door EUROSYS voor het uitvoeren van het Contract.  Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan EUROSYS zijn verstrekt, heeft EUROSYS het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de KLANT te factureren.  De KLANT is als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle door de KLANT bezorgde gegevens rechtsgeldig gebruikt kunnen worden en niet in strijd zijn met iemand anders zijn (intellectuele eigendoms)rechten.

FACTUURVOORWAARDEN
8. Alle facturen van EUROSYS zijn verschuldigd binnen de vijftien (15) kalenderdagen, en een factuur wordt met akkoord van de KLANT eventueel elektronisch (per e-mail) verzonden.
9. Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan tien percent van het verschuldigde bedrag zonder dat een ingebrekestelling nodig is.  Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet zoals vastgesteld door de wetgever in het kader van de vigerende wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.
10. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft EUROSYS het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd een aanspraak tot schadeloosstelling.  
11. De KLANT dient de facturen van EUROSYS, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de acht (8) kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

KLACHTEN 
12. Elke klacht dient binnen de acht (8) kalenderdagen per aangetekende brief te worden meegedeeld nadat de vermeende fout of nalatigheid werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.
13. Een mogelijke klacht of betwisting is geen reden om betaling in te houden; onmiddellijke betaling kan geëist worden van hetgeen op termijn schuldig is.
14. In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig werden gemeld, heeft EUROSYS de keuze de gebreken te herstellen of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
15. Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens (m.i.v. de GDPR) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.  Voor EUROSYS wordt dit verder uitgewerkt in het gegevensbeschermingsbeleid van EUROSYS.

AANSPRAKELIJKHEID
16. Ingeval van fout is EUROSYS vooreerst en enkel gehouden tot herstel in natura, nl. tot het opnieuw uitvoeren van de toevertrouwde opdracht. 
17. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk zou zijn bedraagt de schadevergoeding waartoe EUROSYS kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, maximaal 50 % van de betreffende factuurwaarde per nadelig feit, waarbij een reeks gebeurtenissen die voortvloeien uit datzelfde feit of die logisch met elkaar verband houden beschouwd worden als één en hetzelfde nadelige feit.  In geval de KLANT aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen.  Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.  
18. EUROSYS zal, behoudens bedrog of opzettelijke fout, echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks - en winstderving; verlies van reputatie of cliënteel; het verlies of de beschadiging van gegevens; de kosten voor de overname, herstel, installatie of restauratie van verloren of corrupte gegevens; de kosten voor het bekomen van een alternatieve softwareapplicatie; of schade aan derden.

SLOTBEPALINGEN
19. Het Contract omvat de volledige overeenkomst met betrekking tot het voorwerp ervan, en vervangt en vernietigt alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge, uitdrukkelijke of stilzwijgende mededelingen, afspraken en overeenkomsten tussen de partijen.
20. Zo enige bepaling van het Contract door een rechtbank, of een ander bevoegd orgaan nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dit in het geheel, of ten dele, zal deze overeenkomst verder blijven bestaan, voor de andere bepalingen hiervan en het resterende gedeelte van de bedoelde bepalingen.  Partijen komen overeen dat in zulk geval de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht zal worden vervangen te worden door een geldige bepaling die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling van de partij.
21. Ingeval van geschil omtrent de totstandkoming, de uitvoering, de naleving, de geldigheid of enig ander geschil in het kader van het Contract, is enkel de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd.  Enkel het Belgisch recht is hierbij van toepassing.
22. EUROSYS is gerechtigd om in promotie te verwijzen naar de samenwerking met de KLANT als een referentie.